آموزش زبان انگلیسی

Indirect Speech

در کتاب زبان 2 درس 4 خواندیم که بعد از بعضی افعال مصدر به همراه to به کار می رود بعضی از این افعال عبارتند از :

want( خواستن) – wish( آرزو کردن) – prefer ( ترجیح دادن) – promise( قول دادن) – try( تلاش کردن) – plan( برنامه ریزی کردن) – decide( تصمیم گرفتن) – begin( شروع کردن) – like ( دوست داشتن) – hope (امید وار بودن  )

دراین حالت ساختار جمله به این شکل در می آید:

1) قید زمان +قید مکان +قید حالت + مفعول+ مصدر + to +فعل اصلی(یکی از افعال مذکور) + فعل کمکی +فاعل

در این ساختار فاعل فعل اصلی فاعل مصدر هم خواهد بود یعنی فاعل برای خود انجام کاری را در ذهن دارد.

examples:

I want to go home now.                  They like to watch the cartoons on Fridays .

She decided o buy a blue dress.                I’m trying to learn French ,too.

He has promised to answer the letter soon.     

 I hope to see them next month.

I wish to become a writer.                                    

we try to complete the house in a few weeks.

گاهی اوقات ما از فرد دیگری می خواهیم کاری را انجام دهد یعنی به طور غیر مستقیم فردی را با انجام کاری وادار می کنیم یعنی از امری غیر مستقیم استفاده می کنیم. دراین حالت ساختار جمله به این شکل در می آید:

  2) قید زمان +قید مکان +قید حالت + مفعول+ مصدر + to +مفعول+فعل اصلی(یکی از افعا ل زیر) + فعل کمکی +فاعل

در این ساختار  فاعل فعل اصلی از مفعول فعل اصلی می خواهد کاری را انجام دهد و مفعول جمله قرار است فاعل مصدر بشود.

در این ساختارمفعول اسم یا یک ضمیر است. 

تعدادی از ای افعال عبارتند از:

want (خواستن) – tell (گفتن) وtold ( گفت)– ask ( خواستن) – order ( دستور دادن) – advise ( نصیحت کردن) – permit=allow ( اجازه دادن) – force ( مجبور کردن) – expect ( انتظار داشتن) – invite ( دعوت کردن) –would like ( مایل بودن) – encourage ( تشویق کردن) – promise ( قول دادن) – like ( دوست داشتن) 

 Some examples:

I wanted her to make some cake.                         

 She has told me to open the window.

They asked us to help them .                              

  We would like you to stay here.

He had ordered them to sit down silently.           

   I will allow John to turn on the TV .

We expect you to be on time.                               

My mother advised me to wear my overcoat.

My father doesn’t permit me to use the car.         

They forced us to leave the room.

I invited some of my friends to have lunch with me.           

 I tried to encourage him to find a better job.

نکته1: اگر این فعلها در حالت مجهول به کار بروند بعد از آنها مفعول نمی آید و تنها مصدر با to  یا not to می آید.       

They were forced to repair the road.                       

I was asked not to touch anything.

 نکته 2: فعل help  می تواند در این ساختار به کار برود اما کاربرد مصدر بدون to هم امکان پذیر است.

Can somebody help me  (to) move this table?

نکته3: از میان فعلهای گفته شده 4 مورد آن یعنی advise , encourage , allow , permit  اگر بعد از آنها مفعول نیاید بعد از آنها فعل با ing می آید.

He doesn’t allow smoking in his house.             

He doesn’t allow anyone to smoke in his house.

The teacher didn’t permit going out.                      

The teacher didn’t permit Ali  to go out.

نقل قول

اگر سخن کسی را بدون هیچ تغییری نقل کنیم نقل قول مستقیم انجام داده ایم در ای حالت سخن فرد را در گیومه یا علامت نقل قول قرار می دهیم اما اگر در سخن فرد تغییری ایجاد کنیم نقل غیرمستقیم انجام داده ایم.

تبدیل نقل قول مستقیم جمله امری به نقل قول غیر مستقیم

 یادآوری: می دانید که جمله امری با فعل اصلی یا در حالت منفی قبل از فعل اصلی کلمه Don’t قرار می گیرد کلمه please هم می تواند در ابتدا یا انتهای جمله واقع شود. با این تبدیل در امری غیر مستقیم ما با ساختار شماره 2 سرو کار داریم.

برای تبدیل نقل قول مستقیم جمله امری به نقل قول غیر مستقیم مراحل زیر را انجام می دهیم:

1- علامت نقل قول یا ( «        ») و کلمه please را حذف می کنیم .

2- قبل از فعل امر نشلنه مصدر to قرار می دهیم.

3- در صورت منفی بودن جمله امری کلمه Don’t   را حذف به جای آن not to  می نویسیم.  

توضیح: جمله نقل قول از 4 قسمت تشکیل شده است:

1- فاعل فعل نقل قول (نقل قول کننده)    

 2- فعل نقل قول (افعال قابل کاربرد در ساختار شماره 2)

 3- مفعول فعل نقل قول (مخاطب )

 4- جمله نقل شونده

تغییرات خاص:1- در صورت وجود صفت ملکی یا ضمیر مفعولی ـ ملکی یا ضمیر انعکاسی دوم شخص در جمله نقل قول آن را بر اساس مفعول فعل نقل قول (مخاطب ) تغییر میدهیم  

                                                                                                                                                                                                                                                  مخاطب                    مفعول          اگر

                           me                 you →me    ,     your→my    ,       yourself→myself

                           you                             بدون تغییر      

                           him           you →him    ,     your →his     ,   yourself →himself

                           her            you →her     ,    your →her     ,    yourself → herself

                           us              you →us       ,    your → our     , yourselves →ourselves

                         them        you →them    ,   your →their    , yourselves →themselves

2- در صورت وجود صفت ملکی یا ضمیر مفعولی -ملکی  یا ضمیر انعکاسی اول شخص در جمله نقل قول آن را بر اساس فاعل فعل نقل قول تغییر میدهیم

                           I                        me →me           my →my          myself →myself                            

 we                     us →us              our →our           ourselves →ourselves 

                   you                   me →you           my →your           myself →yourself

                    you                    us →you           our →your        ourselves →yourselves

                    he                   me →him             my →his            myself →himself

                   she                 me →her         my →her             myself →herself

                 they                us →them         our →their            ourselves →themselves

3- در صورت وجود صفت ملکی یا ضمیر مفعولی -ملکی  یا ضمیر انعکاسی سوم شخص در جمله نقل قول بدون تغییر باقی می ماند.

نقل قول                     مفعول فعل نقل قول (امر شونده)      فعل نقل قول       فاعل فعل نقل قول جمله

The teacher         told                    us,             Write the answers on your  sheet.”

The teacher       told                   us                    to write the answer on our  sheet.

I                   ordered                   them ,                     Don’t open your books .”

I                   ordered                  them                        not to open their  books .

She             asked                John ,            Don’t take my bags to the second floor.”

She           asked                  John               not to  take her bags to the second floor.

He asked me ,” Give me some money.”             

 He asked me  to give him some money.

They ordered me ,”Don’t let anybody come into our room.”

They ordered me not to let anybody come into their room.

Mrs Karimi told them,”Brush your teeth before going to bed.”

Mrs Karimi told them to brush their teeth before going to bed.

My father advised us , “Do your homework yourselves .”

My father advised us to Do our homework ourselves .

The man wanted me ,”please ,don’t park your car in front of my house.”

The man wanted me not to  park my car in front of his house.

Some tests:

1- Last week the doctor advised me …………. late in the morning.

     a) don’t get up             b) not getting up         c) not to get up       d) didn’t get up

2- " We invited Mr. Green ………… lunch with us.

     a) eating                       b) to eat                       c) eats                      d) eaten

3- The teacher told his students …………… the time uselessly.

    a) don’t spend              b) not to spend          c) not spending        d) not spend

4- Did they permit him to take part in the competition? " Permit " means ………….

    a) encourage                b) force                       c) attract                  d) allow

5- Did you hear what he said or did you want him …………….. it?

    a) repeated                    b) to repeat               c) repeat                  d) repeating

6- Would you like your son ………… an airline pilot?

    a) becoming                  b) become                 c) to become            d) becomes

7- Did the teacher ask the students …………. the words after him?

    a) repeated                   b) to repeat               c) repeat                   d) repeating

8- His father advised him ……………. his homework before going out with his friends.

    a) do                            b) did                            c) to do                    d) does

 

1- The teacher said to his students, "Pay attention to the new lesson."

    The teacher asked …………………………………………………..

2- They told me , "Don’t take off your shoes."

    They told me not ……………………………………..

3- She asked her sister, " Don’t touch the things in my room."

    She asked her sister not …………………………………….. .

4- "Parvin, please send the letter to me."

     Nahid asked ……………………. .

5- "Mary, Please be quiet."

      Mrs Brown asked ……………………… .

6- Jack told me , "Study your lessons carefully."

      Jack told me ……………………………………. .

 

 

 

 

                                            

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم دی ۱۳۸۶ساعت 19:33  توسط جباری  |