آموزش زبان انگلیسی

عبارت اسمي Noun Clause

يك عبارت اسمي مجموعه اي از كلمات است كه بجاي يك اسم در جمله بكار مي رود .يك عبارت اسمي با كلماتي نظيرwho – whom – what – where – when – whose – why  و ...... آغاز مي شود كه به آنها كلمات ربط

 ( قيود ربط ) گفته مي شود .

 I don't know where     Bob     went     last night.

بقيه جمله    +   فعل  +    فاعل +  كلمه ربط

عبارات اسمي مي توانند در نقش فاعل يا مفعول جمله بكار روند .

به جاي مفعول

به جاي فاعل

I don't know the answer.

I don't know what the answer is .

His house is beautiful.

Where he lives is beautiful.

 

I know him.

I know whom he is.

Her speech was very good.

What she said was very good.

 

 

چنانچه در مثالهاي بالا دقت شود ترتيب قرار گرفتن كلمات در عبارات اسمي همانند جملات مثبت خبري است يعني بعد از كلمات ربط ابتدا فاعل و سپس فعل بكار مي رود .

تذكر  : در پاره اي موارد كلمات ربط بجاي فاعل قرار مي گيرند كه در اين صورت بعد از آنها فعل بكار مي رود .

I know Ali borrowed my book.

I know who borrowed my book .

 

يادآوري  : فقط سه كلمه ربط who – what  و which و نيز مشتقات آنها مي توانند چنين حالتي داشته باشند يعني بجاي فاعل بكار روند .

 

تذكر: تفاوت who و whom در اين است كه who حالت فاعلي دارد يعني جايگزين فاعل مي شود بنابراين بعد از آن فعل بكار ميرود در صورتيكه whom حالت مفعولي دارد و بجاي مفعول مي نشيند و بعد از آن فاعل بكار ميرود .

I know who saw you .                            من مي شناسم كسي كه شما را ديد .                                               

I know whom you saw.من مي شناسم كسي را كه شما ديديد .                                                                   

 يادآوري : در انگليسي محاوره اي مي توان بجاي whom از who استفاده كرد . ولي در انگليسي رسمي به همان صورتي كه در بالا بيان شد بكار مي روند.

She knows who(m) they met.

يادآوري : در سال اول دبيرستان با عباراتي آشنا شديد كه با كلمه ي that شروع مي شدند كه مي توان آنها را با كلمات ربط تغيير داد .

_ I know that Ali is a good student .           

I know who is a student.

_ I know that they are going to school.      

     I know where they are going

به عبارتی دیگر

عبارت های اسمی (Noun clauses)

1- به یك گروه از كلمات مرتبط به هم كه یك فاعل و فعل دارد clause یا قضیه یا عبارت می گویند.
2-  یك Noun clause در یك جمله مانند یك اسم عمل می كند. به همین دلیل به آن قضیه اسمی می گویند.  

  اكنون به چند مثال از این مورد توجه كنید:

I don’t know when she left home. (قضیه اسمی)Noun clause

من نمی دانم او چه وقت منزل را ترك كرد.

I don’t know who types the letters.( Noun clause)

من نمی دانم چه كسی نامه ها را تایپ می كند.

They know where I live. (Noun clause)

آنها (ایشان) می دانند من كجا زندگی می كنم.

3 – همانطور كه در مثال های بالا مشاهده می كنید عبارت های اسمی با كلماتی مانند when (چه وقت)، who (چه كسی)، whom(چه كس را) و where(كجا) آغاز می شوند. این كلمات در اینجا نقش حرف ربط را دارند كه قضیه اسمی را به بقیه جمله وصل می كنند.  

طرز پاسخ دادن به چنین سوالاتی در امتحان:

ابتدا باید جمله سوالی را که باید در ادامه جمله بنویسیم از حالت سوالی خارج کنیم . چگونه ؟

1-   حذف علامت سوال

2-   جابجا کردن فاعل و فعل کمکی

3-   چنانچه در جمله فعل کمکی do داشته باشد . فقط باید آن راحذف کنیم .

4-   چنانچه در جمله فعل کمکی does داشته باشد . آن راحذف می کنیم و به فعل s یا  es اضافه می کنیم .

5-   چنانچه در جمله فعل کمکی did داشته باشد . آن راحذف می کنیم و به فعل اگر باقاعده باشد ed  و اگر بی قاعده  شکل دوم فعل را می نویسیم .

6-   مراقب تغییر ضمایر اول شخص به دوم شخص و بالعکس باشیم .

چند مثال :

What does Ali study?

I don't know what Ali studies.

Where did Mina stay?

I can't remember where Mina stayed.

1- "Whom did she see yesterday?"

    " I don’t know whom ………………………. .

2- " Where does your friend work?

    " I don’t know where ………………"

3- "What time will you come back?"

   " I don’t know what time ……………….."

4- "Where did she live last year?"

    "I don’t know ……………………. ."

5- Why did your sister like that job?

    I don’t know ……………………………….. .

6- Whom did your father invite to the party ?

  …………………………………………………………………………….

7- Do you know ………….. can help us with our physics?

     a) whom                      b) why                           c) when                        d) who

8- Is he going …………… his friends tomorrow?

    a) invite                        b) to invite                  

    c) invited                     d) will invite

9-" Ali and I have just decided to have a party next Monday."  

   "Have you ? How many people …………… ?"

a) have you invited                    b) are you going to invite  

c) had you invited                      d) did you invite

10- "Has he repaired my bicycle?" "Not yet. He ……….. it this afternoon."

    a) repair                                  b) repaired                   

    c) would repair                      d) is going to repair

11- Do you know ………………. will happen next?

     a) where                        b) what                                 c) who             I don’t know

12- "Where did I park the car , Ali?" "I don’t remember where ………….. it."

      a) you parked                       b) did you park                   

      c) have you parked             d) you park

 

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۰ساعت 10:52  توسط جباری  |