آموزش زبان انگلیسی

ماضی نقلی ( حال کامل )  =  Present Perfect (  have / has + pp)

" تام دنبال کلدش می گردد . او نمی تواند آن را پیدا کند . او کلیدش را گم کرده است . یعنی تام کلیدش را مدت کوتاهی قبل گم کرد  و هنوز آن را ندارد.

اگر بخواهیم نشان دهیم کاری در گذ شته نامشخصی انجام شده ویاکاری در گذشته شروع شده و تاکنون ادامه دارد از فعل ماضی نقلی استفاده می شود .در زبان انگلیسی ماضی نقلی را حال کامل می نامند . در هر صورت ماضی نقلی یک نوع ارتباط با زمان حال را با خود دارد.

روش ساخت فعل ماضی نقلی در فارسی : صفت مفعولی + پسوندهای ام ، ای ، است ،ایم ، اید و اند

مثال : رفته ام ، برده ای ، کفته است ، خوانده ایم ، نوشته اید ، پیدا کرده اند

 

روش ساخت فعل ماضی نقلی در انگلیسی :have / has + past participle  

 

have / has فعل کمکی هستند که برای سوالی کردن و منفی کرن هم به کار می روند معادل پسوندهای سازنده ماضی نقلی در فارسی است و past participle هم اسم مفعول  فعل یا به فارسی صفت مفعولی است . فعل کمکی has برای فاعل سوم شخص مفرد وhave  برای سایر اشخاص به کار می رود در نتیجه has به معنی پسوند "است" وhave  به معنی پسوندهای ام ، ای ، ایم ، اید و اند می باشد .

یادآوری : برا ی مطالعه و مرور اسم مفعول به مطالب گرامری درس 8 مراجعه شود.

I’ve lost my keys .                              

Jim has gone to Canada.

Have you washed your hair ?                 

  Has your brother  done his homework ?

She’s cleaned her room very carefully.             

   He’s seen him in the cinema.

Why have you broken the window ?                   

We’ve spoken to him about the exams .

They’ve built a house for their son.                      

  I haven’t read this story book.

 

I’ve = I have   ,     You’ve = You have   ,    he’s = he has   ,   she’s = she has    ,  it’s = it has

We’ve = we have     ,   they’ve = They have

 

نکته1- :  کلمات just وalready با ماضی نقلی به کار می روند just تاکید می کند که کاری تازه انجام شده و already نشان می دهد کاری زودتر تراز موعد مقرر انجام کرفته است .

“ Would you like something t eat? “  “No, thanks, I’ve just had lunch.”

Hello, have you  just arrived ?            

“ Don’t forget to post the letter, will you ?”    I’ve already posted it.”

“When is Tom going to start his new job? “    “ He has already started it.”

2- ever وyet با ماضی نقلی به کار می روندever در سوال وyet در سوال و جمله منفی.yet نشان می دهد گوینده انتظار دارد چیزی اتفاق بیافتد.

This is the most interesting film that I have ever seen .

Have ever been in Tehran  ?

No, I’ve never been  there.

Has it stopped raining yet?         

I haven’t told them about the accident yet.

3- با عباراتی مثل this morning / this evening / today / this week / this year/ …  به شرط اینکه این دوره ها در لحظه صحبت هنوز تمام نشده باشند ماضی نقلی به کار می رود.

Has Ann had a holiday this year ?                  

I haven’t seen Tom this morning.

Ron hasn’t studied very much this term.

ماضی نقلی استمراری ( ing+فعل have / has been )

کاربرد: ماضی نقلی استمراری درباره کاری که در گذشته شوع شده و الان هم ادامه دارد صحبت می کند یا تازه متوقف شده و اثر آن باقی است

  تشابه: هم ماضی نقلی وهم ماضی نقلی استمراری برای صحبت درباره چیزی که در گذشته شروع شده و بر زمان حال اثر می گذارد به کار می رود.

تفاوت: ماضی نقلی استمراری بر کاری تمرکز می کند که ممکن است تمام شده باشد یا تمام نشده باشد ، اما ماضی نقلی بر اثریک کار یا حادثه یا واقعیتی که حاصل شده است (تمام شده است) تمرکز می کند.همچنین  ماضی نقلی درباره کاری که در گذشته نامشخصی انجام شده صحبت می کند.

Examples:

1-She ‘s been living in Australia for a long time.       

2- The ground is wet. It’s been raining.

3- Look ! Nothing  is seen. It’s been snowing all night.                              

 4- They’ve been talking about the program for hours.                   

5- I have been watching  for an hour.

since و for در ماضی نقلی

برای اینکه بگوییم کاری چه مدت در حال انجام است کلمات since   به معنی "از" و  forبه معنی "به مدت" را به کار می بریم since برای گفتن شروع زمان و for برای نشان دادن دوره یا مدت انجام کار.

since با این کلمات و عبارات به کار می رود

8 o’clock , Monday .. , May .., 12 April , 1977.. , 1382 , Christmas , Norooz , lunchtime , we arrived ,(an hour) ago , last (Sunday) … , last  week , last month , last year, last night , last (July) … , yesterday

 

for   با این کلمات و عبارات به کار می رود

10 seconds , 20 minutes , 2 hours , three days , two weeks = a fortnight ,

5 years ,a long time , a short time , ages , three months , a century ,

نکته: وقتی می خواهیم با استفاده از کلمه پرسشی how long از مدت انجام کار سوال کنیم و یا اینکه کاری چه مدت در حال انجام بوده است اغلب از ماضی نقلی استمراری استفاده می کنیم.

I haven’t seen Tom since Tuesday .               

We haven’t spoken to him for two weeks.

I have waited for you for a long time .              

She’s been here for a long time.

They have lived in that village since 10 years ago.

We’ve known each other since we were at school .

“How long has he been teaching English ?”  

He’s been teaching English for ten years.”

How long have you been waiting for me?

How long have they been living next door to you?


 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 20:29  توسط جباری  |